„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Tytuł operacji: Zakup sprzętu i oprogramowania celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa "BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. ALEKSANDER TRYCHAN" i rozwinięcia oferty usługowej.
Cel operacji: wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz wzrost konkurencyjności poprzez zwiększenie zakresu działalności.
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
W wyniku operacji rozwinie się oferta usługowa przedsiębiorstwa.

usługi projektowe:

SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

INSTALACJE GAZOWE, 
WOD-KAN, C.O.

WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

usługi nadzoru budowlanego:

NADZÓR AUTORSKI I INWESTORSKI


zadzwoń

ZAJMUJEmy SIĘ WYKONYWANIEM PROJEKTÓW INSTALACJI I SIECI Z ZAKRESU BRANŻY SANITARNEJ:

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Aleksander Trychan

ul. Nowa 17 
46-022 Kępa

Tel: +48 508 455 623
e-mail: biuro@trychan.pl