poradnik

Projekt i budowa instalacji gazowej.

PROJEKT:

Wymagania względem projektu instalacji gazowej można podzielić ze względu na rodzaj zabudowy planowej do podłączenia się do sieci gazowej, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny oraz lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Wspólnym elementem stanowiącym wyjście do projektu instalacji gazowej są ważne warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej ( w przypadku gdy sieć gazowa mieści się w sąsiedztwie działki budowlanej) lub wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej ( w przypadku braku sąsiedztwa sieci gazowej przy działce budowlanej) składany jest przez Inwestora we właściwym obszarowo oddziale zakładu gazowniczego (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.). Wnioski dostępne są na stronie www.psgaz.pl.

Do wniosku o którym mowa powyżej należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu budowlanego, w którym będą używane przyłączane urządzenia gazowej, względem istniejącej sieci gazowej oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego (najczęściej jest to szafka na gazomierz w linii rozgraniczającej nieruchomości). Na mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

(Uwaga: warunek dla mapy do powyższego wniosku spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, uwzględniającą aktualny stan rozgraniczenia działek). W przypadku budownictwa jednorodzinnego projekt instalacji gazowej opracowuje się na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. Mapę do celów projektowych opracowuje się na zlecenie Inwestora geodeta.

(Uwaga: mapa zasadnicza z urzędu nie jest mapą do celów projektowych)

Dla lokalu mieszkalnego w budownictwie wielorodzinnym nie wymaga się opracowania mapy do celów projektowych gdy projektowana instalacja gazowa mieści się w całości w obrębie budynku. Natomiast niezbędnym wymogiem formalnym dla instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym jest posiadanie przez Inwestora uchwały wspólnoty mieszkaniowej (wraz z aktem założycielskim wspólnoty mieszkaniowej) wyrażającej zgodę wspólnoty na budowę instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego. Gdy budowa instalacji gazowej mieści się w tylko w obrębie lokalu mieszkalnego, uchwała wspólnoty nie jest wymagana.

Dla potrzeb projektu instalacji gazowej w istniejącej zabudowie wymagana jest również opinia kominiarska, która określa możliwość przyłączenia kotłów gazowych do przewodów powietrzno-spalinowych lub innych urządzeń gazowych oraz możliwość zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczeń wyposażanych w planowane urządzenia gazowe.

Do zaprojektowania instalacji gazowej niezbędne są rzuty budynku (podkłady architektoniczne) – konieczne do określenia lokalizacji wszystkich odbiorników gazu oraz rozrysowania trasy instalacji. W przypadku gdy Inwestor nie posiada rzutów budynku może zlecić inwentaryzację lokalu lub budynku Projektantowi w ramach projektu instalacji gazowej. Powyższe elementy stanowią dokumenty wyjściowe do opracowania projektu budowlanego instalacji gazowej.

Gotowy projekt budowlany w 4 egzemplarzach wraz z oświadczeniem Inwestora o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i składa się we właściwym obszarowo ze względu na lokalizację planowanej inwestycji organie administracji architektoniczno-budowlanej, tj. w starostwie lub urzędzie miasta (gdy inwestycja mieści się na terenie miasta na prawach powiatu).

(Uwaga: Projekt budowlany może opracować jedynie Projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej gazowej).

Urzędowy czas na rozpatrzenie wniosku pozwolenia na budowę to 30 dni (w wyjątkowych przypadkach 65 dni).


BUDOWA:

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestor składa w tym samym organie administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o wydanie dziennika budowy. (Uwaga: dziennik budowy zakupiony w księgarni lub w sklepie z drukami akcydensowymi nie jest dokumentem urzędowym i za brak posiadania urzędowego dziennika budowy (tj. opieczętowanego przez urząd) grozi Inwestorowi kara administracyjna.)

Mając dziennik budowy można przystąpić legalnie do budowy poprzez zgłoszenie rozpoczęcia budowy, co realizuje się przez złożenie wniosku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem kierownika budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. (Uwaga: prace budowlane można rozpocząć najwcześniej dzień po zgłoszeniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych).

W trakcie realizacji prac budowlanych dziennik budowy może wypełniać kierownik budowy lub kierownik robót (w przypadku gdy budowa instalacji gazowej wiąże się wraz z budową obiektu budowlanego takiego jak np. budynek mieszkalny) posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej gazowej.

Gdy prace montażowe instalacji gazowej przebiegają na terenie działki budowlanej (poza obrębem budynku) Inwestor musi zapewnić obsługę geodezyjną. Przed zasypaniem wykopu (po ułożeniu rurociągu) geodeta namierza powykonawczo instalację, sporządza szkic i mapę powykonawczą oraz wnosi do zasobów geodezyjnych wybudowaną instalację.

Roboty budowlane związane z montażem instalacji gazowej może wykonywać instalator posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne nad dozorem (typ D) grupy 3 (urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe).

Po wykonaniu instalacji przeprowadza się próbę główną szczelności i wytrzymałości instalacji gazowej. Próbę wykonuje uprawniony instalator pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót i po wykonanej próbie sporządza się protokół.

Po montażu wszystkich odbiorników gazu Inwestor zleca powykonawczo kominiarzowi odbiór przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Kominiarz zweryfikuje poprawność podłączeń przewodów spalinowych oraz sprawdzi czy wentylacja pomieszczeń wyposażonych w odbiorniki gazu jest zapewniona. Z przeprowadzonego odbioru kominiarz sporządza protokół.

W przypadku gdy projektowana instalacja gazowa podłączana była do nowej szafki gazowej, a zakład gazowniczy wybudował przyłącze gazu od sieci gazowej do szafki, Inwestor musi się zwrócić do zakładu gazowniczego o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłącza gazu.

Wymienione wyżej dokumenty takie jak:

- protokół z próby głównej szczelności i wytrzymałości instalacji gazowej;

- mapa powykonawcza ( z klauzulą przyjęcia do zasobów geodezyjnych);

- protokół odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- protokół odbioru technicznego przyłącza gazu,

stanowią załączniki do dziennika budowy i wymagane są do skutecznego zakończenia budowy. Mając wypełniony dziennik budowy oraz wspomniane dokumenty można zakończyć budowę zgłaszając w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek - Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego innego niż budynek mieszkalny ( w przypadku samej instalacji gazowej). W terminie 7 dni PINB rozpatrzy zgłoszenie zawiadomienia i w przypadku braku sprzeciwu inwestycję można uznać za skutecznie zakończoną. Po tym terminie PINB wyda przekazane dokumenty.

W celu zapewnienia montażu gazomierza oraz napełnienia instalacji gazowej Inwestor składa do zakładu gazowniczego: ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM. Wniosek dostępny są na stronie www.psgaz.pl.

Po spełnieniu powyższych wymogów nowo wybudowana instalacja gazowa może być legalnie użytkowana.